بیمه بار های ارسالی حمل نقل رهپاک تحت پوشش بیمه اسیا است.