خارج از محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک

یکی از مشکلاتیکه همواره صاحبان ماشین حمل بار با آن مواجه هستند وجود شرکت های باربری و حمل و نقل در محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک می باشد. از آنجایی که اکثر این شرکت ها در محدوده خیابان رجایی و شوش واقع هستند صاحبان ماشین های حمل بار مجبور هستند در ساعات خاصی از شبانه روز کار حمل بار را انجام دهند. خوشبختانه شرکت حمل و نقل رهپاک در خارج از طرح ترافیک و زوج و فرد بوده و در تمامی ساعات شبانه روز رانندگان بدون دغدغه میتوانند از این شرکت استفاده نمایند.