06/12/2020

درب به درب رهپاک

ارسال درب به درب با شرکت حمل و نقل رهپاک   خدمات درب به درب امروزه مرسوم بوده ورضایت مندی بهتری در میان مشتریان حمل ونقل […]
05/10/2019

کنترل ونظارت مستمر بر درج کد پستی /شناسه ملی ملی در بارنامه

پنجشنبه 11 مهر 1398 بوسیله حسین احمدی زاده رییس هیئت مدیره انجمن موضوع :کنترل و نظارت مستمر بر درج کد ملی و کد پستی بر روی […]